podklad menu
Ing. Ján Sabol pozemné stavby, inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby 07020*10-24*
Ing. Ondrej Kromka pozemné stavby 10298*10*
Ing. Peter Hruška pozemné stavby 02773*10*
Ing. Peter Ihnát Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúci, evidenčné číslo 12816
Ing. Pavol Garbeľ technologické zariadenia stavieb 0213*-10*
Štefan Kalai stavbyvedúci 12819*20*
Zamestnanci - držitelia "Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky"
podľa zákona SNR č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z. pre činnosť stavbyvedúci.
vrchny lem
Vitajte na stránke SCORP, spol. s r.o. Michalovce
blokovac

SCORP stavebníctvo